Lukijoilta: AVOIN HALLINTO JA BJÖRKENHEIMIN SILTA

Suojellun Björkenheimin sillan turvallisuus on puhuttanut vuosikymmeniä. On vuoden päivät siitä, kun todettiin rivakoita toimenpiteitä edellyttävät siltavauriot.

Työssäkäyntiin ja asiointiin liittyvä liikenne on sillan alkuajoista lisääntynyt, joten tarve luontevaan joenylityssiltaan oli selkeä. Asukkaiden ikääntyminen, lapsiperheiden ja työssäkäyvien tarpeet jalkaisin ja pyöräillen luonnossa sekä työmatkoilla liikkumiseen oli tunnistettava. Monet seikat ovat korostuneet mielipidepalstoilla, somekirjoituksissa, lautakunnassa sekä valtuustossa.

Vaurioista johtunut ja pitkään jatkunut sillan täysi tai osittainen käyttökielto vahvistaa toimivan uuden sillan tarpeellisuuden myös jatkossa. Asukkaiden, järjestöjen ja yritysten ajantasainen päätöksentekoprosessiin liittyvä tiedonsaanti on julkisessa organisaatiossa tavalla tai toisella turvattava. Tiedottamisen ohella tarvitaan myös osallisten kuulluksi tuleminen.

Seuraavassa on esimerkki avoimesta hallinnosta – siitä, miten Björkenheimin siltaan liittyvissä asioissa tiedonsaanti ratkaistiin:

Vuoden 2020 ensimmäisessä kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa velvoitimme, että jokaisen kokouksen esityslistalla on omana pykälänään Björkenheimin siltaa koskeva tilannekatsaus. Perusteenamme oli ensiksikin se, että pitkään puhuttanut silta-asia ei ollut ainoastaan kaupungin yksin ratkaistavissa, vaan kokonaisuus vaati usean eri tahon kanssa tehtävää yhteistyötä ja lupia. Toiseksi tiedossa oli, että prosessi on aikaa vievä ja kysymyksiä herättävä. Kolmas ja keskeisin oli se, että omana pykälänään tilannekatsaus saatiin järjestelmällisesti tiedoksi meille lautakunnan jäsenille, kaikille asukkaille ja myös sidosryhmille.

Siltaesimerkin mukainen toimintatapa on todettu oivalliseksi. Tilannekatsaukset ovat nähtävissä internetissä olevista pöytäkirjoista helmikuun kokouksesta lähtien (12.2.2020). Myös lehdissä on ollut aika-ajoin asiaan liittyviä viranhaltijahaastatteluja ja havainnekuvia. Yksittäisen asukkaan tiedonsaanti riippuu toki myös kunkin omasta aktiivisuudesta etsiä tietoa lehdistä ja/tai virallisista pöytäkirjoista internetin kautta.

Paras lähtökohta kaikelle toiminnalle on hallinnon avoimuus. Käytännössä kyse on siitä, että läpi kaupungin hallinnon toteutetaan valtiovarainministeriön esittämiä toimintaperiaatteita, joita ovat: ymmärrettävyys, osallisuus, avoin toiminta, hallinto mahdollistajana, avoin data, viestintä, luottamus ja julkisuus. Tältä pohjalta kunnissa, virastoissa ja sidosryhmätasolla mahdollistuu tehokas vuorovaikutteinen ja tuloksellinen yhteistyö. Se on kaikkien osapuolten etu.

Arja Hyytiä

Seinäjoki