Lukijoilta: Kannanotto: Erityislasten koulunkäynninohjaajat ehkäisevät ongelmia

Koulunkäynninohjaajat ovat välttämättömiä peruskoulun oppilaille, jotka ovat oikeutettuja tehostettuun ja erityiseen tukeen. Useat tukea saavat oppilaat sairastavat pitkäaikaissairauksia, kuten allergiat, astma, epilepsia, neuropsykiatriset häiriöt ja tyypin 1 diabetes tai heillä on oppimisen haasteita. Koulunkäynninohjaajat ovat erityislasten koulunkäynnin mahdollistajia. Nämä oppilaat tarvitsevat koulupäivänsä aikana tukea, joka vaatii koulunkäynninohjaajilta vankkaa osaamista.

Koulunkäynninohjaajilla täytyy olla riittävät tiedot oppilaiden pitkäaikaissairauksista huolehtiessaan heidän lääkinnällisestä hoidostaan. Koulunkäynninohjaajien merkitys on tärkeää myös lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Vaatimustaso tulisi huomioida myös koulunkäynninohjaajien koulutuksessa, lukumäärässä ja palkassa. Tehostettuun ja erityiseen tukeen oikeutettujen peruskoulun oppilaiden lukumäärä kasvoi 83 prosentilla vuodesta 2011 vuoteen 2019. Koulunkäynninohjaajien lukumäärä kasvoi samana aikana 18 prosentilla. Yhtä koulunkäynninohjaajaa kohden oli vuonna 2011 tukeen oikeutettuja oppilasta 5,8. Vuoteen 2019 mennessä luku oli jo 8,9 oppilasta (nousua 54 %).

Vuonna 2019 ikäryhmässä 15-29 -vuotiaat oli Suomessa 90 000 syrjäytynyttä nuorta. Syrjäytyneen henkilön lisäkustannukset elinaikanaan yhteiskunnalle ovat 370 000 euroa. Summa on minimiarvio. Koulunkäynninohjaajat ovat merkittävässä asemassa myös syrjäytymisen estämisessä. Lisäämällä heidän lukumääräänsä, vähenee vastaavasti syrjäytyneiden määrä ennaltaehkäisevän työn kautta.

Väite: Jo 10 prosentin lisäys koulunkäynninohjaajien lukumäärään vähentäisi 10 prosenttia nuorten syrjäytymisen kustannuksista. Kustannusvertailussa jäisi vielä muutama miljoona vuodessa vanhempien tukemiseen. Mitä enemmän resursseja kasvatetaan sitä enemmän viivan alle jää. Säästöjä syntyy myös pitkäaikaissairaiden lisäsairauksien vähenemisestä.

Kun peruskouluissa on riittävä määrä koulunkäynninohjaajia, mahdollistaa se tehokkaamman yhteistyön opettajien kanssa ja vähentää opettajien kuormitusta. Koulunkäynninohjaajat mahdollistavat osaltaan sen, että tukea tarvitsevista oppilaista kehittyy lahjakkuutensa löytäneitä yhteiskunnan ”rikastuttajia” alisuoriutumisen sijaan.

Meidän erityinen perhe –hankkeella on valmistumassa kattava raportti toimenpide-ehdotuksineen aiheesta, mukaan lukien kyselytutkimukset erityislasten vanhemmille sekä koulujen henkilökunnalle.

Raila Ilmonen

Meidän erityinen perhe -hankkeen

vapaaehtoistyöntekijä

Lakeuden Omaishoitajat ry