Tuulivoima-alueita pienennetään

Yhteensä 11 tuulivoimaloiden aluetta tullaan pienentämään ja Kauhavan kaupungissa sijaitseva Voltin tuulivoimaloiden alue poistuu kokonaan.

Muutokset tehtiin tuulivoimakaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella. Tärkeimmät muutostarpeet perustuvat pohjavesialueiden suojeluun, maisemavaikutusten pienentämiseen sekä luontoon ja ihmisiin kohdistuvien haittojen pienentämiseen. Lisäksi joidenkin tuulivoimaloiden alueiden osalta tiukennetaan suunnittelumääräyksiä. Myös kaavaselostukseen tehdään täsmennyksiä. Muutosten johdosta tullaan kuulemaan niitä maanomistajia, joita muutokset koskevat.

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen lisäksi kaavaehdotusta muutetaan kaavan Natura-vaikutusten arvioinnista saadun palautteen vuoksi. Palautteen pohjalta Etelä-Pohjanmaan liitto rajaa uudelleen Konttisuon, Korkeamaan ja Savonnevan tuulivoimaloiden alueita sekä Rourunkankaan ja Vöyrinkankaan osalta tuulivoimaloiden enimmäislukumäärää.

Maakuntakaavan ehdotus oli nähtävillä maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti 1.12.2014–9.1.2015. Nähtävillä olo tuotti yhteensä 64 lausuntoa tai muistutusta. Maakuntahallitus päätti hyväksyä ehdotuksesta annetut vastineet kaavaehdotuksen jatkovalmistelun pohjaksi.